Przejdź do treści
KnxSolution.sk - Przyszłościowa technologia KNX
KnxSolution.sk - Przyszłościowa technologia KNX

Uskarżanie się

Prawo do odpowiedzialności za wady

Przepis wstępny o odpowiedzialności za wady

 • Zobowiązujemy się dostarczyć do Państwa Towar w wymaganej jakości, ilości oraz bez wad.
 • Za wady Towaru odpowiadamy przy odbiorze. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ich użytkowania lub zużycia. W przypadku Towarów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosimy odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę.
 • Ogólny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu przejęcia Towaru przez Ciebie.
 • W przypadku wymiany Towaru okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania przez Ciebie nowego Towaru.
 • Twoje uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru objętego okresem gwarancji wygasają, jeżeli nie wykonasz ich w okresie gwarancji. Musisz jednak skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wadliwy towar najpóźniej następnego dnia po zakupie, w przeciwnym razie Twoje prawa wygasną.

Gwarantujemy, że z chwilą przejścia niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia Towaru na podstawie art. 7 Warunków jest Towarem bez wad, a w szczególności, że:

- właściwości, które z Tobą uzgodniliśmy, a jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, to te, które podaliśmy w opisie Towaru lub których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;

- nadaje się do celów, które określiliśmy lub do celów typowych dla Towarów tego typu;

- odpowiada jakości lub produkcji uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub produkcja została ustalona zgodnie z próbką;

-jest w odpowiedniej ilości i wadze;

-spełnia wymagania nałożone na nią przez szczególne przepisy prawa;

-nie podlega prawom osób trzecich.

Warunki wykonywania prawa odpowiedzialności za wady (reklamacje)

 • Po otrzymaniu Towaru jesteś zobowiązany do dokładnego sprawdzenia i sprawdzenia Towaru. W przypadku oczywistych wad (np. uszkodzeń mechanicznych) jesteś zobowiązany do zgłoszenia reklamacji zgodnie z pkt. 7.4.1 bez zbędnej zwłoki. poniżej. Nie będziemy uwzględniać późniejszej reklamacji z tytułu oczywistych wad Towaru, w tym wady polegającej na niekompletności Towaru.
 • Jesteś zobowiązany do wykonania prawa z odpowiedzialności za inne wady (wady ukryte) w sposób określony w pkt. 7.4.1. poniżej bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady Towaru, nie później jednak niż po upływie okresu gwarancji.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne Towaru oraz wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych. Nie możesz skorzystać z prawa odpowiedzialności za wady, w szczególności za wady spowodowane zużyciem, uszkodzeniami mechanicznymi, użytkowaniem Towaru w nieodpowiednich warunkach itp.
 • Nie przysługuje Ci prawo do odpowiedzialności za wadę, jeżeli wiedziałeś o wadzie przed odebraniem Towaru, ew. powiadomiliśmy Cię o tym lub w związku z tym przyznano Ci rozsądną zniżkę na Cenę Towarów.

Realizacja prawa z odpowiedzialności za szkodę (reklamacje)

 • W przypadku, gdy Towar ma wadę, tj. w szczególności jeżeli którykolwiek z warunków określonych w art. 2, możesz zgłosić nam taką wadę i skorzystać z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (tj. reklamować Towar) wysyłając e-mail lub pismo na Nasze adresy podane w Naszych danych identyfikacyjnych. W przypadku reklamacji można również skorzystać z przykładowego formularza udostępnionego na naszej stronie, stanowiącego Załącznik nr. 1 Warunki.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym podaj w szczególności opis wady Towaru oraz swoje dane identyfikacyjne, w tym adres e-mail, na który jesteś zainteresowany zgłoszeniem reklamacyjnym, a także które z roszczeń za wady określone w pkt. 7.5.4. do 7.5.8., aplikujesz.
 • Składając reklamację, przekaż nam również dowód zakupu Towaru (fakturę), w celu udowodnienia jego zakupu od nas, w przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do uznania Twojej reklamacji.
 • Za dzień wszczęcia procedury reklamacyjnej uważamy dzień dostarczenia wadliwego Towaru wraz z odpowiednimi dokumentami (zgodnie z pkt. 7.4.3). W przypadku, gdy Twoje zgłoszenie, które twierdzisz, jest niekompletne (zwłaszcza nieczytelne, niejasne, niezrozumiałe, nie zawiera wymaganych dokumentów itp.), pisemnie, w szczególności mailowo, zwrócimy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie złożonej reklamacji. W takim przypadku postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem doręczenia uzupełnionego zgłoszenia.
 • Jeżeli nie uzupełnisz złożonej reklamacji zgodnie z pkt. 7.4.4. niniejszego artykułu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 10 dni od daty doręczenia naszego zaproszenia zgodnie z pkt 7.4.4. tego artykułu uznamy Twoje zgłoszenie za bezpodstawne.

Obsługa skarg

 • Na podstawie Twojej decyzji, które z praw wynikających z § 622 i § 623 ustawy nr 40/1964 Dz. Stosujesz Kodeks Cywilny ze zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”) (określony w pkt 7.5.4 do 7.5.8), sposób rozpatrzenia reklamacji ustalimy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 3 robocze dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu Towaru, nie później niż 30 dni od daty złożenia przez Ciebie reklamacji.
 • Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji rozpatrzymy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamację możemy rozpatrzyć później; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji masz prawo odstąpić od Umowy lub w miarę możliwości wymienić Towar na nowy.
 • Nie później niż 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wystawimy Ci pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji, ao jej rozpatrzeniu poinformujemy Cię drogą mailową. W przypadku uznania reklamacji wyślemy Państwu naprawiony Towar lub wymienimy Towar na nowy lub zwrócimy Państwu zapłaconą Cenę Towaru, chyba że uzgodnimy inaczej.
 • Jeżeli jest to wada, którą możemy usunąć, masz prawo do bezpłatnego usunięcia wady w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Wadę Towaru usuniemy bez zbędnej zwłoki.
 • Zamiast usunięcia wady możesz żądać wymiany Towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, wymiany tej części, w przypadku gdy nie ponosimy niewspółmiernych kosztów z tytułu Ceny Towaru lub powagę wady.
 • Zamiast usunięcia wady Towaru zawsze możemy wymienić wadliwy Towar na doskonały, o ile nie sprawia to Państwu poważnych trudności.
 • Jeżeli jest to wada Towaru, której nie można usunąć, a która uniemożliwia Ci właściwe korzystanie z Towaru jako wolnego od wad, przysługuje Ci prawo do wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy. Te same uprawnienia przysługują Państwu w przypadku wad, które można usunąć, jednak nie możecie Państwo prawidłowo korzystać z Towaru ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad.
 • W przypadku innych nienaprawialnych wad przysługuje Ci rozsądna zniżka od Ceny Towaru.
 • Reklamację rozpatrzymy poprzez wydanie naprawionego Towaru, wymianę Towaru, zwrot Ceny Towaru, uiszczenie rozsądnego rabatu z Ceny Towaru, pisemne żądanie przejęcia świadczenia (Towaru) lub uzasadnione odrzucenie zgłoszenie reklamacyjne.
 • Wykonanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady i reklamacje Towarów regulują przepisy § 619 i nast. Kodeksu Cywilnego, ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”) oraz ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”).
 • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłosić i upomnieć o wadzie bez zbędnej zwłoki po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania Towaru.
 • Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo dochodzić swojej odpowiedzialności za wady Towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
Załącznik nr. 1 - Formularz roszczenia

Adresat: kontakt@knxsolution.sk

Wniosek reklamacyjny

Imię i nazwisko stopnia:


Adres domowy:


Adres mailowy:


Numer zamówienia i faktury:


Data zamówienia:


Data otrzymania towaru:


Reklamowany towar (nazwa i kod):


Opis i zakres wad produktu:


Jako klient sprzedawcy żądam rozpatrzenia mojej reklamacji w następujący sposób:


Chcę zwrócić pieniądze na konto bankowe (IBAN)/w inny sposób: