Przejdź do treści
KnxSolution.sk - Przyszłościowa technologia KNX
KnxSolution.sk - Przyszłościowa technologia KNX

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Niniejsze ogólne warunki ("Warunki„) regulują prawa i obowiązki Ciebie jako kupującego i nas jako sprzedawcy w ramach stosunków umownych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.knxsolution.sk .

Wszelkie informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych zawarte są w polityce przetwarzania danych osobowych, którą znajdziesz w dziale Prywatność.

Jak wiesz, komunikujemy się przede wszystkim na odległość. Dlatego też w naszej Umowie stosuje się środki porozumiewania się na odległość, które pozwalają nam na zawarcie umowy bez jednoczesnej fizycznej obecności nas i Ciebie.

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu zakupu w sklepie internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

 1. Niektóre definicje
  • Cena to kwota finansowa, którą zapłacisz za Towar;
  • Cena za transport to kwota finansowa jaką zapłacisz za dostawę Towaru, w tym cena za jego opakowanie;
  • Całkowita cena jest sumą Ceny i Ceny Wysyłki;
  • VAT jest podatkiem od wartości dodanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • Sklep internetowy to sklep internetowy prowadzony przez nas pod adresem u Sihelníka 2232 Čadca, w którym będzie dokonywany zakup Towarów;
  • Faktura jest dokumentem podatkowym wystawionym zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług za Cenę Całkowitą;
  • Jesteśmy firmą presentlife s.r.o. , z siedzibą w Veľká okružná 17 Žilina 01001, REGON 54326354, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Żylinie, oddiel sro, sygn. 78812 / L, -Poczta kontakt@knxsolution.sk , numer telefonu +421902305798, prawnie zidentyfikowany jako sprzedawca;
  • Zamówienie stanowi nieodwołalną propozycję zawarcia z nami Umowy zakupu Towarów;
  • Towary to wszystko, co możesz kupić w sklepie internetowym;
  • Konto Użytkownika to konto założone na podstawie podanych przez Ciebie danych, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych umów;
  • Jesteś osobą dokonującą zakupów w naszym sklepie internetowym, zwaną przez prawo kupującym;
  • Umowa jest umową kupna uzgadnianą na podstawie prawidłowo wypełnionego Zamówienia przesłanego za pośrednictwem sklepu internetowego i zawierana jest z chwilą otrzymania od nas potwierdzenia Zamówienia.
 2. Postanowienia ogólne i instrukcje
  • Zakup Towaru możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego Sklepu internetowego.
  • Kupując Towar, Twoim obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji poprawnie i zgodnie z prawdą. W związku z tym uważamy, że informacje, które przekazałeś nam podczas zamawiania Towarów, są prawidłowe i prawdziwe.
 3. Zamknięcie umowy
  • Umowę z nami można zawrzeć wyłącznie w języku słowackim lub angielskim.
  • Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość pokrywasz Ty. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz spodziewać się żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez Nas poza Ceną Całkowitą. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.
  • Aby móc zawrzeć Umowę, konieczne jest utworzenie projektu Zamówienia w E-sklepie. Ta propozycja musi zawierać następujące informacje:
   1. Informacje o zakupionym Towarze (w Sklepie Internetowym zaznaczasz Towary, które jesteś zainteresowany zakupem za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”);
   2. Informacje o Cenie, Cenie za transport, podatku VAT, sposobie zapłaty Ceny Całkowitej oraz wymaganym sposobie dostawy Towaru; informacje te zostaną wprowadzone podczas tworzenia propozycji Zamówienia w środowisku użytkownika sklepu internetowego, natomiast informacje o Cenie, Cenie Dostawy, VAT i Cenie Całkowitej zostaną podane automatycznie na podstawie wybranych przez Ciebie Towarów i sposobu jego dostarczenie;
   3. Twoje dane identyfikacyjne wykorzystywane w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-Poczta;
   4. Aby kontynuować projektowanie, musisz potwierdzić znajomość tych warunków.
  • W trakcie tworzenia Oferty Zamówienia możesz zmieniać i sprawdzać dane do momentu jej utworzenia. Po dokonaniu sprawdzenia poprzez naciśnięcie przycisku „Zrealizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” utworzysz zamówienie. Po naciśnięciu przycisku „Zrealizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wszystkie uzupełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do Nas.
  • Twoje Zamówienie potwierdzimy niezwłocznie po jego dostarczeniu do nas poprzez wiadomość wysłaną na podany w Zamówieniu adres e-Poczta. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie Zamówienia oraz niniejsze Warunki. Poprzez potwierdzenie Zamówienia z naszej strony zostaje zawarta Umowa między nami a Tobą. Warunki w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia stanowią integralną część Umowy.
  • Mogą również wystąpić przypadki, w których nie będziemy mogli potwierdzić Twojego Zamówienia. Są to głównie sytuacje, w których Towary nie są dostępne lub przypadki, w których zamawiasz większą ilość Towarów niż jest to możliwe z naszej strony. Zawsze jednak poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o maksymalnej liczbie sztuk Towarów w sklepie internetowym i dlatego nie powinno Cię to dziwić. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek przyczyny, dla której nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem i prześlemy ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty.
  • W przypadku, gdy w Sklepie internetowym lub w projekcie Zamówienia podana jest ewidentnie nieprawidłowa Cena, głównie z powodu błędu technicznego, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Towaru za tę Cenę, nawet jeśli otrzymali Państwo potwierdzenie Zamówienia i Umowa została zawarta. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą i prześlemy ofertę zawarcia nowej Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Nowa Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia naszej oferty. W przypadku, gdy nie potwierdzą Państwo naszej oferty w terminie 3 dni od jej złożenia, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od zawartej Umowy. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się np. sytuację, w której Cena nie odpowiada zwyczajowej cenie u innych sprzedawców lub nie ma numeru.
  • W przypadku zawarcia Umowy jesteś zobowiązany do zapłaty Ceny Całkowitej.
  • Jeżeli posiadasz Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w tym przypadku masz obowiązek sprawdzić dokładność, prawdziwość i kompletność wstępnie wypełnionych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam jak w przypadku kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, ale zaletą jest to, że nie jest konieczne wielokrotne uzupełnianie danych identyfikacyjnych.
 4. Konto użytkownika
  • Na podstawie rejestracji w sklepie internetowym możesz uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika.
  • Podczas rejestracji Konta Użytkownika Twoim obowiązkiem jest prawidłowe i zgodne z prawdą podanie wszystkich wprowadzonych danych oraz ich aktualizacja w przypadku zmiany.
  • Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Twoim obowiązkiem jest zachowanie poufności tych danych dostępowych i nie udostępnianie ich nikomu. Jeśli zostaną niewłaściwie użyte, nie ponosimy odpowiedzialności.
  • Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie jesteś upoważniony do korzystania z niego przez osoby trzecie.
  • Możemy usunąć Twoje Konto Użytkownika, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z niego przez ponad 2 lata lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy.
  • Konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, zwłaszcza w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.
 5. Cena i warunki płatności, zastrzeżenie własności
  • Cena jest zawsze podana w sklepie internetowym, w projekcie Zamówienia i oczywiście w Umowie. W przypadku rozbieżności między Ceną podaną za Towar w Sklepie Internetowym a Ceną podaną w Zamówieniu, obowiązywać będzie Cena podana w Propozycji Zamówienia, która zawsze będzie tożsama z ceną w Umowie. Projekt Zamówienia określa również cenę za transport lub warunki, w których transport jest bezpłatny.
  • Podana cena całkowita zawiera podatek VAT, zawiera wszystkie opłaty określone odrębnymi przepisami prawa.
  • Po zawarciu Umowy, a przed wydaniem Towaru, zażądamy od Ciebie zapłaty Ceny Całkowitej. Możesz zapłacić Całkowitą Cenę w następujący sposób:
   1. Przelew bankowy. Prześlemy Ci informację o dokonaniu płatności w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem łączna cena płatna jest w ciągu 7 dni.
   2. Karta online lub przelew bankowy online. W takim przypadku płatność odbywa się za pośrednictwem bramki płatności ComGate, przy czym płatność podlega regulaminowi tej bramki płatności, który jest dostępny pod adresem: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Aby uzyskać więcej informacji na temat metod płatności, odwiedź: https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
    https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody. Dane kontaktowe firmy: ComGate Payments, a.s.
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
   3. Płatność gotówką przy odbiorze. W takim przypadku płatność zostanie dokonana przy dostawie Towaru w porównaniu z dostawą Towaru. W przypadku płatności za pobraniem Cena Całkowita jest płatna przy odbiorze Towaru.
  • Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej po opłaceniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na podany w Zamówieniu adres e-mail. Faktura zostanie również fizycznie dołączona do Towaru.
  • Własność Towarów przechodzi na Ciebie dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i przejęciu Towarów. W przypadku płatności przelewem, całkowitą cenę uiszcza się poprzez uznanie naszego konta, w pozostałych przypadkach jest ona uiszczana w momencie płatności.
 6. Dostawa towaru, przejście niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia się przedmiotu zakupu
  • Towar zostanie do Ciebie dostarczony w wybrany przez Ciebie sposób, a możesz wybrać spośród następujących opcji:
   1. Dostawa za pośrednictwem firm transportowych GLS, DHL Express

 

 • Towar może zostać dostarczony na terenie: Słowacji, Czech, Węgier, Chorwacji, Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii, Słowenii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Holandii, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Estonia, Finlandia, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania, Cypr, Malta, Monako, Singapur, Bahrajn, Hong Kong, Indonezja, Japonia, Kuwejt, Malezja, Filipiny, Katar, Korea Południowa, Sri Lanka, Wietnam,
  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Albania, Bośnia i Hercegowina,
  Gibraltar, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Serbia, Turcja,
  Nowa Zelandia, Norwegia, Tajlandia, Wyspy Owcze, Czarnogóra, Szwajcaria.
 • Czas dostawy Towaru każdorazowo zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Przewidywany czas dostawy Towaru zostanie podany do Państwa w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w sklepie internetowym jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w zakładzie każdorazowo poinformujemy Państwa o możliwości odbioru Towaru drogą mailową.
 • Odbierając Towar od przewoźnika, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie nienaruszalności opakowania Towaru, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie powiadomić przewoźnika i Nas. W przypadku uszkodzenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione obchodzenie się i wejście do przesyłki, nie jesteś odpowiedzialny za przejęcie Towaru od przewoźnika.
 • Jesteś zobowiązany do odbioru towaru w umówionym miejscu i czasie. Jeżeli nie przyjmiecie Państwo dostarczonego Towaru zgodnie z poprzednim zdaniem, poinformujemy Państwa e-mailem, gdzie mogą Państwo odebrać Towar, w tym o terminie jego odbioru, lub ponownie dostarczymy Towar do Państwa na podstawie Twoje pisemne żądanie wysłane nie później niż 14 dni po odebraniu przez Ciebie Towaru i zobowiązujesz się zwrócić nam wszystkie koszty związane z ponowną dostawą Towaru. W przypadku naruszenia przez Ciebie obowiązku przejęcia Towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.4 niniejszych Warunków, nie powoduje to naruszenia naszego obowiązku dostarczenia Ci Towaru. Jednocześnie fakt, że nie odbierzesz Towaru, nie stanowi odstąpienia od Umowy między nami a Tobą. Jeżeli nie odbierzesz Towaru nawet w dodatkowym terminie, mamy prawo odstąpić od Umowy z powodu rażącego naruszenia Umowy przez Ciebie. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z tego prawa, odstąpienie jest skuteczne w dniu, w którym doręczymy to odstąpienie. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo do naprawienia szkody w wysokości rzeczywistych kosztów próby dostarczenia Towaru lub innego ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.
 • Jeżeli z przyczyn leżących po Twojej stronie Towary są dostarczane wielokrotnie lub w sposób inny niż uzgodniony w Umowie, Twoim obowiązkiem jest zwrócić nam koszty związane z tą wielokrotną dostawą. Na podany w Umowie adres e-mail prześlemy Ci dane do zapłaty tych kosztów i są one płatne w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail.
 • Ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą jego przejęcia. W przypadku nie przyjęcia Towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 4 niniejszych Warunków ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia Towaru przechodzi na Ciebie z chwilą, gdy miałeś możliwość go przejąć, ale z przyczyn leżących po Twojej stronie nie został on przejęty. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia Towaru oznacza dla Ciebie, że od tego momentu ponosisz wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek upośledzeniem Towaru.
 • Jeżeli Towary nie były wymienione w sklepie internetowym tak jak na stanie magazynowym i podano przybliżony czas dostępności, zawsze poinformujemy Cię w przypadku:
  1. nadzwyczajna przerwa w produkcji Towaru, przy czym zawsze informujemy o nowym przewidywanym terminie dostępności lub informacją, że nie będzie możliwe dostarczenie Towaru;
  2. opóźnienia w dostawie Towaru od naszego dostawcy, przy czym zawsze poinformujemy Cię o nowym przewidywanym terminie dostawy.
 • W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli dostarczyć do Ciebie Towaru w ciągu 30 dni od potwierdzenia zamówienia, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy.
 • Jeżeli standardowy czas dostawy Towaru jest dłuższy niż 30 dni od potwierdzenia Zamówienia, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem, w szczególności poprzez informację o przybliżonym czasie dostępności Towaru publikowaną w E-sklepie oraz poprzez wysłanie specjalnego e-mail z prośbą o potwierdzenie, że przyjmujesz do wiadomości ten czas dostawy Towaru. Jeśli nie zgadzasz się na ten termin dostawy, masz prawo do odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo do odpowiedzialności za wady
  • Przepis wstępny o odpowiedzialności za wady
   • Zobowiązujemy się dostarczyć do Państwa Towar w wymaganej jakości, ilości oraz bez wad.
   • Za wady Towaru odpowiadamy przy odbiorze. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku ich użytkowania lub zużycia. W przypadku Towarów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosimy odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę.
   • Ogólny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu przejęcia Towaru przez Ciebie.
   • W przypadku wymiany Towaru okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania przez Ciebie nowego Towaru.
   • Twoje uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady Towaru objętego okresem gwarancji wygasają, jeżeli nie wykonasz ich w okresie gwarancji. Musisz jednak skorzystać z prawa do odpowiedzialności za wadliwy towar najpóźniej następnego dnia po zakupie, w przeciwnym razie Twoje prawa wygasną.
  • Gwarantujemy, że z chwilą przejścia niebezpieczeństwa przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia Towaru na podstawie art. 7 Warunków jest Towarem bez wad, a w szczególności, że:
   1. posiada cechy, które z Tobą uzgodniliśmy, a jeśli nie zostały one wyraźnie uzgodnione, to te, które podaliśmy w opisie Towaru lub takie, których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;
   2. nadaje się do celów, które określiliśmy lub do celów typowych dla Towarów tego typu;
   3. odpowiada jakości lub produkcji uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub produkcję ustalono na podstawie próbki;
   4. jest w odpowiedniej ilości i wadze;
   5. spełnia wymagania specjalnych przepisów;
   6. nie jest obciążona prawami osób trzecich.
  • Warunki wykonywania prawa odpowiedzialności za wady (reklamacje)
   • Po otrzymaniu Towaru jesteś zobowiązany do dokładnego sprawdzenia i sprawdzenia Towaru. W przypadku oczywistych wad (np. uszkodzeń mechanicznych) jesteś zobowiązany do zgłoszenia reklamacji zgodnie z pkt. 7.4.1 bez zbędnej zwłoki. poniżej. Nie będziemy uwzględniać późniejszej reklamacji z tytułu oczywistych wad Towaru, w tym wady polegającej na niekompletności Towaru.
   • Jesteś zobowiązany do wykonania prawa z odpowiedzialności za inne wady (wady ukryte) w sposób określony w pkt. 7.4.1. poniżej bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady Towaru, nie później jednak niż po upływie okresu gwarancji.
   • Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne Towaru oraz wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych. Nie możesz skorzystać z prawa odpowiedzialności za wady, w szczególności za wady spowodowane zużyciem, uszkodzeniami mechanicznymi, użytkowaniem Towaru w nieodpowiednich warunkach itp.
   • Nie przysługuje Ci prawo do odpowiedzialności za wadę, jeżeli wiedziałeś o wadzie przed odebraniem Towaru, ew. powiadomiliśmy Cię o tym lub w związku z tym przyznano Ci rozsądną zniżkę na Cenę Towarów.
  • Realizacja prawa z odpowiedzialności za szkodę (reklamacje)
   • W przypadku, gdy Towar ma wadę, tj. w szczególności jeżeli którykolwiek z warunków określonych w art. 2, możesz zgłosić nam taką wadę i skorzystać z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (tj. reklamować Towar) wysyłając e-mail lub pismo na Nasze adresy podane w Naszych danych identyfikacyjnych. W przypadku reklamacji można również skorzystać z przykładowego formularza udostępnionego na naszej stronie, stanowiącego Załącznik nr. 1 Warunki.
   • W zgłoszeniu reklamacyjnym podaj w szczególności opis wady Towaru oraz swoje dane identyfikacyjne, w tym adres e-mail, na który jesteś zainteresowany zgłoszeniem reklamacyjnym, a także które z roszczeń za wady określone w pkt. 7.5.4. do 7.5.8., aplikujesz.
   • Składając reklamację, przekaż nam również dowód zakupu Towaru (fakturę), w celu udowodnienia jego zakupu od nas, w przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do uznania Twojej reklamacji.
   • Za dzień wszczęcia procedury reklamacyjnej uważamy dzień dostarczenia wadliwego Towaru wraz z odpowiednimi dokumentami (zgodnie z pkt. 7.4.3). W przypadku, gdy Twoje zgłoszenie, które twierdzisz, jest niekompletne (zwłaszcza nieczytelne, niejasne, niezrozumiałe, nie zawiera wymaganych dokumentów itp.), pisemnie, w szczególności mailowo, zwrócimy się do Państwa z prośbą o uzupełnienie złożonej reklamacji. W takim przypadku postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się z dniem doręczenia uzupełnionego zgłoszenia.
   • Jeżeli nie uzupełnisz złożonej reklamacji zgodnie z pkt. 7.4.4. niniejszego artykułu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 10 dni od daty doręczenia naszego zaproszenia zgodnie z pkt 7.4.4. tego artykułu uznamy Twoje zgłoszenie za bezpodstawne.
  • Obsługa skarg
   • Na podstawie Twojej decyzji, które z praw wynikających z § 622 i § 623 ustawy nr 40/1964 Dz. Stosujesz Kodeks Cywilny ze zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”) (określony w pkt 7.5.4 do 7.5.8), sposób rozpatrzenia reklamacji ustalimy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 3 robocze dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu Towaru, nie później niż 30 dni od daty złożenia przez Ciebie reklamacji.
   • Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji rozpatrzymy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamację możemy rozpatrzyć później; jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji masz prawo odstąpić od Umowy lub w miarę możliwości wymienić Towar na nowy.
   • Nie później niż 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wystawimy Ci pisemny dokument dotyczący rozpatrzenia reklamacji, ao jej rozpatrzeniu poinformujemy Cię drogą mailową. W przypadku uznania reklamacji wyślemy Państwu naprawiony Towar lub wymienimy Towar na nowy lub zwrócimy Państwu zapłaconą Cenę Towaru, chyba że uzgodnimy inaczej.
   • Jeżeli jest to wada, którą możemy usunąć, masz prawo do bezpłatnego usunięcia wady w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Wadę Towaru usuniemy bez zbędnej zwłoki.
   • Zamiast usunięcia wady możesz żądać wymiany Towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, wymiany tej części, w przypadku gdy nie ponosimy niewspółmiernych kosztów z tytułu Ceny Towaru lub powagę wady.
   • Zamiast usunięcia wady Towaru zawsze możemy wymienić wadliwy Towar na doskonały, o ile nie sprawia to Państwu poważnych trudności.
   • Jeżeli jest to wada Towaru, której nie można usunąć, a która uniemożliwia Ci właściwe korzystanie z Towaru jako wolnego od wad, przysługuje Ci prawo do wymiany Towaru lub odstąpienia od Umowy. Te same uprawnienia przysługują Państwu w przypadku wad, które można usunąć, jednak nie możecie Państwo prawidłowo korzystać z Towaru ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad.
   • W przypadku innych nienaprawialnych wad przysługuje Ci rozsądna zniżka od Ceny Towaru.
   • Reklamację rozpatrzymy poprzez wydanie naprawionego Towaru, wymianę Towaru, zwrot Ceny Towaru, uiszczenie rozsądnego rabatu z Ceny Towaru, pisemne żądanie przejęcia świadczenia (Towaru) lub uzasadnione odrzucenie zgłoszenie reklamacyjne.
  • Wykonanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady i reklamacje Towarów regulują przepisy § 619 i nast. Kodeksu Cywilnego, ustawa nr. 250/2007 Dz. o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Dz. o wykroczeniach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów”) oraz ustawy nr 102/2014 Dz.U. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą Sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość”).
  • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłosić i upomnieć o wadzie bez zbędnej zwłoki po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od otrzymania Towaru.
  • Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo dochodzić swojej odpowiedzialności za wady Towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
 2. Odstąpienie od umowy
  • Odstąpienie od Umowy, tj. rozwiązanie stosunku umownego pomiędzy nami a Tobą od początku, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Warunków, w których możliwość odstąpienia jest wyraźnie stwierdził.
  • W przypadku, gdy jesteś konsumentem tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej przez Ciebie działalności, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru zgodnie z § 7 ustawy o ochronie konsumentów. W przypadku, gdy zawarliśmy Umowę, której przedmiotem jest kilka rodzajów Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten zaczyna biec dopiero z dniem dostarczenia ostatniej części Towaru, a jeżeli zawarli Umowę, w ramach której będziemy dostarczać do Ciebie Towary regularnie i wielokrotnie, rozpoczyna się w dniu dostawy pierwszej dostawy. Możesz odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając e-mail lub list na nasze adresy podane w naszych danych identyfikacyjnych). W celu wypłaty można również skorzystać z przykładowego formularza udostępnionego na naszej stronie, stanowiącego załącznik nr. 2 Warunki.
  • Jednak nawet jako konsument nie możesz odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy przedmiotem Umowy jest:
   1. Towar, którego Cena zależy od niezależnych od Naszej woli ruchu cen na rynku finansowym i może wystąpić w okresie do odstąpienia od Umowy;
   2. dostawy napojów alkoholowych, których Cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, przy czym ich dostawa może nastąpić najwcześniej po 30 dniach, a ich Cena zależy od ruchu cen na rynku, na który nie mamy wpływu;
   3. Towary wykonane zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami, wykonane na miarę dla Ciebie lub Towary zaprojektowane specjalnie dla jednego konsumenta;
   4. Towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub zepsuciu oraz Towary, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi;
   5. Towar w zamkniętym opakowaniu, który został wyjęty z opakowania oraz ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie podlega zwrotowi;
   6. dostawę nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych w przypadku naruszenia oryginalnego opakowania;
   7. dostawa czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umowy prenumeraty oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniach ochronnych;
   8. dostarczania treści elektronicznych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za Twoją uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformowaliśmy Cię, że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od Umowy.
  • Okres karencji zgodnie z art. 2 Regulaminu uważa się za zachowane, jeśli w trakcie obowiązywania Regulaminu wyślesz nam zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Cena zostanie Państwu zwrócona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie odstąpienia na rachunek, z którego została zaksięgowana, lub na rachunek wybrany przy odstąpieniu od Umowy. Kwota nie zostanie jednak zwrócona, dopóki nie zwrócisz nam Towaru. Towar Prosimy o zwrot do nas w stanie czystym, jeśli to możliwe, z oryginalnym opakowaniem.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 2 warunków, jesteś zobowiązany do odesłania do Nas Towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, wydania Towaru Nam lub osobie upoważnionej do odbioru Towaru, przy czym koszty zwrotu Towaru do Nas ponosisz . Nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazimy zgodę na odbiór Towaru osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej przez nas osoby. Termin jest zachowany, jeżeli Towar został przekazany do przewozu nie później niż w ostatnim dniu terminu. Z drugiej strony przysługuje Ci zwrot Ceny za transport, ale tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia Towaru, który zaoferowaliśmy za dostarczenie Towaru.
  • Ponosisz odpowiedzialność za szkody w przypadkach, gdy Towar zostanie uszkodzony w wyniku innego obchodzenia się z Towarem niż jest to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości. W takim przypadku obciążymy Cię rachunkiem za szkody powstałe po zwrocie Towaru do Nas, a należność wynosi 14 dni. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy Ci jeszcze Ceny, jesteśmy uprawnieni do potrącenia należności z tytułu kosztów z Twoją należnością w celu zwrotu Ceny.
  • Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności Towaru lub gdy uzgodniony w Umowie producent, importer lub dostawca Towaru zaprzestał produkcji lub dokonał istotnych zmian uniemożliwiających wywiązanie się z naszych zobowiązań na podstawie Umowy lub z powodu siły wyższej nie będziemy mogli dostarczyć Państwu Towaru w terminie określonym w niniejszym Regulaminie. W takich przypadkach jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o tym fakcie bez zbędnej zwłoki i zwrócić Ci już zapłaconą Całkowitą Cenę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Zwrócimy zapłaconą Cenę Całkowitą za Towary w taki sam sposób, w jaki zapłaciłeś Cenę Całkowitą, bez uszczerbku dla prawa do uzgodnienia z Tobą innej metody zwrotu, jeśli nie zostaną w związku z tym naliczone żadne dodatkowe opłaty.
  • Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy, nawet jeśli nie odebrałeś Towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym zostałeś zobowiązany do odbioru Towaru.  
 3. Składanie skarg i zażaleń
  • Jako konsument masz prawo do zgłaszania sugestii i reklamacji w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@knxsolution.sk .
  • O rozpatrzeniu reklamacji lub reklamacji poinformujemy Cię e-mailem wysłanym na Twój adres e-mail.
  • Organem nadzorczym jest Słowacka Inspekcja Handlowa (SAMEGO SIEBIE), Inspektorat SOI dla regionu żylińskiego, z siedzibą pod adresem: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Żylina 1, tel. nie. 041/763 21 30, 041/724 58 68.
  • Jeżeli nie jesteś zadowolony z rozpatrzenia Twojej reklamacji lub reklamacji, możesz złożyć reklamację również drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej w serwisie. https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
 4. Alternatywne rozwiązywanie sporów z konsumentami
 5. Postanowienia końcowe
  • Jeżeli nasz i Twój stosunek prawny zawiera element międzynarodowy (na przykład wyślemy towary poza terytorium Republiki Słowackiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Słowackiej. Jeśli jednak jesteś konsumentem, niniejsza umowa nie wpływa na Twoje prawa.
  • Wszelką pisemną korespondencję z Państwem dostarczymy e-mailem. Nasz adres e-mail znajduje się obok naszych danych identyfikacyjnych. Korespondencję będziemy dostarczać na Twój adres e-mail wskazany w Umowie, w Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego się z nami kontaktowałeś.
  • Umowę można zmienić tylko na podstawie naszej pisemnej umowy. Jesteśmy jednak uprawnieni do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie na Umowy, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie tej zmiany. Informację o zmianie wyślemy na Twój adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie nie otrzymamy od Państwa zawiadomienia o zawartej Umowie na regularne i powtarzające się dostawy Towaru, nowe warunki stają się częścią naszej Umowy i mają zastosowanie do kolejnej dostawy Towaru następującej po zmiana skuteczna. Okres wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia wynosi 2 miesiące.
  • W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidywalnych zdarzeń (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, podwykonawcy itp.), nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane lub w związku z siłą wyższą lub nieprzewidzianymi zdarzeniami, a jeżeli sytuacja ta trwa dłużej niż 10 dni, Ty i Ty macie prawo do odstąpienia od Umowy.
  • Wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowią załączniki do Warunków.
  • Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana u nas w formie elektronicznej, ale nie jest dostępna dla Ciebie. Jednak zawsze otrzymasz niniejsze Warunki Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia na e-mail, dzięki czemu zawsze będziesz mieć dostęp do Umowy nawet bez naszej współpracy. Zawsze zalecamy zapisanie potwierdzenia zamówienia i regulaminu.
  • Żadne kodeksy postępowania nie mają zastosowania do naszej działalności zgodnie z § 3 ust. 1 litera n) ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2022.

 

Załącznik nr. 1 - Formularz reklamacyjny

Adresat:                kontakt@knxsolution.sk

Złożenie skargi

Imię i nazwisko stopnia:

 

Adres domowy:

 

Adres e-mail:

 

Numer zamówienia i faktury:

 

Data zamówienia:

 

Data odbioru towaru:

 

Reklamowany towar (nazwa i kod):

 

Opis i zakres wad:

 

Jako sprzedawca sprzedawcy proszę o rozpatrzenie mojej reklamacji w następujący sposób:

 

Chcę zwrócić pieniądze na konto bankowe (IBAN) / w innym przypadku

 

 

Załączniki:

Data:

Podpis:

Załącznik nr. 2 - Formularz odstąpienia od umowy

Adresat:                kontakt@knxsolution.sk

Oświadczam, że zgodnie z ustawą nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa ze zmianami (zwana dalej „Ustawą o ochronie konsumentów na odległość”) Odstąpię od Umowy:

Imię i nazwisko stopnia:

 

Adres:

 

Adres e-mail:

 

Numer zamówienia i faktury:

 

Data zamówienia:

 

Data odbioru towaru:

 

Towar, który zwracam (nazwa i kod):

 

Powód zwrotu towaru:

 

Sposób zwrotu otrzymanych środków:

 

Chcę zwrócić pieniądze na konto bankowe (IBAN) / w innym przypadku

 

 

 

Uwaga dla konsumenta: Sprzedawca zgodnie z § 10 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konsumentów przy sprzedaży na odległość przysługuje prawo żądania od Konsumenta zwrotu zmniejszenia wartości towaru wynikającego z takiego traktowania towaru, które wykracza poza obróbkę konieczną do stwierdzenia cech i funkcjonalności towaru.

Data:

Podpis: